Licentie voorwaarden

LICENTIEVOORWAARDEN

  1. BEGRIPPEN

In deze overeenkomst hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:
Software: de standaard softwareproducten waarop door BUKAZU aan haar Licentiehouder(s) een gebruiksrecht is verstrekt;

Fout: een gebrek in de software, waarvan expliciet is aangetoond dat de software niet (meer) conform de door BUKAZU verstrekte en/of schriftelijk overeengekomen specificaties functioneert;
Update: nieuwe versie van de BUKAZU software; deze omvat functionele wijzigingen, verbeteringen en of uitbreiding van de bestaande modules; zo mogelijk zal getracht worden hierin wensen van gebruikers mee te nemen;

 

  1. TOEPASSELIJKHEID VAN LICENTIEVOORWAARDEN

2.1 Deze licentievoorwaarden zijn van toepassing op alle door BUKAZU vervaardigde software.
2.2 Indien in de toekomst additionele software door BUKAZU wordt geleverd, zijn deze licentievoorwaarden hierop eveneens en onverkort van toepassing.

 

 

  1. BUKAZU SOFTWARE

3.1 De door BUKAZU aan haar Licentiehouders ter beschikking gestelde software is uitsluitend standaardprogrammatuur. BUKAZU is slechts verplicht tot het leveren van maatwerk, indien hiertoe een separate maatwerkovereenkomst is gesloten.
3.2 Met het leveren van de software gaat het eigendom van de eventuele handleiding bij de software over op de Licentiehouders van BUKAZU. De  Licentiehouders van BUKAZU zijn evenwel verplicht het auteursrecht en (eventuele) andere rechten van intellectueel eigendom van BUKAZU op deze handleiding steeds te eerbiedigen.

 

 

  1. GEBRUIKSRECHT

4.1 Een door BUKAZU verstrekt recht tot gebruik van BUKAZU software is niet exclusief en niet overdraagbaar en strekt uitsluitend tot het gebruik als overeengekomen.
4.2 BUKAZU stelt de Licentiehouder tegen betaling van de daartoe verschuldigde prijs de BUKAZU software ter beschikking en verleent hem het recht van gebruik van de overeengekomen functionaliteiten overeenkomstig de aangekochte licentie.

4.3 Een overeenkomst tussen BUKAZU en Licentiehouder wordt aangegaan voor een initiële periode van één jaar. Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij opgezegd door de Licentiehouder.

4.4 Gedurende de looptijd van de licentieovereenkomst hebben Licentiehouders gratis recht op alle door BUKAZU uit te brengen updates van de BUKAZU-software, alsmede nieuwe versies van de bijbehorende documentatie. Indien een update leidt tot wijzigingen in de database zal BUKAZU bij de update een conversieprogramma verstrekken dat deze aanpassingen automatisch uitvoert. Voor installatie van updates en de uitvoering van het conversieprogramma zal BUKAZU indien nodig telefonische ondersteuning geven. Indien klanten van BUKAZU dit wensen, is BUKAZU bereid de installatie van de update bij haar klanten uit te voeren. Hiervoor worden de normale tarieven in rekening gebracht.
4.5 BUKAZU kan beslissen de uit de overeenkomst voortvloeiende ondersteuningsverplichting op te schorten en haar gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening te brengen, indien onderhoud dient te worden verricht ten gevolge van gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik, andere niet aan BUKAZU toe te rekenen oorzaken of indien de BUKAZU software door anderen dan BUKAZU is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

 

 

  1. RECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde BUKAZU-software of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij BUKAZU. Licentiehouders van BUKAZU software verkrijgen uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zullen zij de BUKAZU software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
5.2 Het is aan Licentiehouders van BUKAZU software niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de BUKAZU software, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
5.3 Het is BUKAZU toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de BUKAZU software. Indien BUKAZU door middel van technische bescherming de BUKAZU-software heeft beveiligd, is het haar klanten niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
5.4 Licentiehouders van BUKAZU software staan er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling door BUKAZU van BUKAZU software, apparatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en zij zullen BUKAZU vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

 

  1. AFLEVERING EN INSTALLATIE

BUKAZU zal de BUKAZU software op de overeengekomen wijze aan haar Licentiehouders afleveren en, indien door BUKAZU uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de BUKAZU software bij haar klanten installeren.

 

 

  1. GARANTIE

7.1 BUKAZU garandeert de goede werking van de BUKAZU-software in overeenstemming met de in de gebruikershandleiding verstrekte specificaties, eigenschappen en functies. Deze garantie duurt uiterlijk tot aan het verschijnen van de eerstvolgende nieuwe versie/update van de aan de Licentiehouder ter beschikking gestelde BUKAZU software en houdt in, dat door BUKAZU naar beste vermogen getracht zal worden storende fouten en gebreken in de BUKAZU software, welke zich binnen de duur van de afgesloten overeenkomst voordoen, en aan BUKAZU  schriftelijk binnen veertien dagen na constatering daarvan zijn medegedeeld, zo spoedig mogelijk zonder kosten voor de Licentiehouder op te sporen en te herstellen, waartoe de Licentiehouder BUKAZU tijdig in staat dient te stellen. BUKAZU kan de kosten van opsporing en herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van de Licentiehouder of van andere, niet aan BUKAZU toe te rekenen, oorzaken. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie of eventuele overeenkomst. De garantie is niet van toepassing indien het pakket of de BUKAZU database door anderen dan BUKAZU is gewijzigd, onjuist is geïnstalleerd of onjuist wordt gebruikt.
7.2 BUKAZU is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de BUKAZU software aan te brengen.
7.3 BUKAZU behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de BUKAZU software wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de BUKAZU software te wijzigen.

8. BEËINDIGING/BEPERKING TOEGANG

BUKAZU behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de BUKAZU-software en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Op de nakoming van deze overeenkomst door BUKAZU zijn bestaand Nederlands recht en juridische procedures van toepassing. Indien wordt bepaald dat enig onderdeel van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij het resterende gedeelte van de Licentievoorwaarden van kracht zal blijven. Deze Licentievoorwaarden maken deel uit van de gehele overeenkomst tussen de Licentiehouder en BUKAZU met betrekking tot de BUKAZU software.

 

  1. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie, software, producten en diensten op of beschikbaar gemaakt via de BUKAZU-software kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. BUKAZU kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de BUKAZU-software.
Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, is BUKAZU in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte gevolgschade of enige andere schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van verlies van omzet, verlies van gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering, of voor enige andere commerciële schade of enig ander commercieel verlies voortvloeiend uit of op een andere wijze verband houden met, het gebruik van de BUKAZU software hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als BUKAZU software van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Aangezien sommige rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat de voorgaande beperking op u niet van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over enig gedeelte van de BUKAZU software, of met een van deze voorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de BUKAZU software te staken.